Language of document :

Rettens dom af 3. februar 2021 – Boshab mod Rådet

(Sag T-111/19) 1

(Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Den Demokratiske Republik Congo – indefrysning af midler – opretholdelse af sagsøgerens navn på listen over omfattede personer – begrundelsespligt – ret til at blive hørt – bevis for, at opførelsen og opretholdelsen på listerne er velbegrundet – åbenbart urigtigt skøn – de faktiske og retlige omstændigheder, der lå til grund for vedtagelsen af de restriktive foranstaltninger, består fortsat – ret til respekt for privat- og familielivet – ejendomsret – uskyldsformodning – proportionalitet – ulovlighedsindsigelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Évariste Boshab (Kinshasa, Den Demokratiske Republik Congo) (ved advokaterne T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme og T. Payan)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire og M.-C. Cadilhac, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt på grundlag af artikel 263 TEUF med påstand om annullation af dels Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1940 af 10. december 2018 om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo (EUT 2018, L 314, s. 47), dels Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1931 af 10. december 2018 om gennemførelse af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1183/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo (EUT 2018, L 314, s. 1), for så vidt som disse retsakter vedrører sagsøgeren.

Konklusion

1)    Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)    Évariste Boshab betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 139 af 15.4.2019.