Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.2.2021 – Boshab v. neuvosto

(asia T-111/2019)1

(Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteetVarojen jäädyttäminen – Kantajan nimen pysyttäminen rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden luettelossa – Perusteluvelvollisuus – Oikeus tulla kuulluksi – Näyttö luetteloihin merkitsemisen ja niissä pysyttämisen perusteltavuudesta – Ilmeinen arviointivirhe – Rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseen johtaneiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen vallitseminen edelleen – Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan – Omistusoikeus – Syyttömyysolettama – Oikeasuhteisuus – Lainvastaisuusväite)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Évariste Boshab (Kinshasa, Kongon demokraattinen tasavalta) (edustajat: asianajajat T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme ja T. Payan)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire ja M.-C. Cadilhac

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan kumoamaan yhtäältä Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta 10.12.2018 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2018/1940 (EUVL 2018, L 314, s. 47) ja toisaalta tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 9 artiklan täytäntöönpanosta 10.12.2018 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1931 (EUVL 2018, L 314, s. 1) siltä osin kuin kyseiset toimet koskevat kantajaa.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Évariste Boshab velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 139, 15.4.2019.