Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 3. februára 2021 – Boshab/Rada

(vec T-111/19)1

(„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté vzhľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike – Zmrazenie finančných prostriedkov – Ponechanie mena žalobcu na zoznamoch dotknutých osôb – Povinnosť odôvodnenia – Právo byť vypočutý – Dôkaz o dôvodnosti zápisu a ponechania na zoznamoch – Zjavne nesprávne posúdenie – Pretrvávanie skutkových a právnych okolností, ktoré viedli k prijatiu reštriktívnych opatrení – Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života – Právo vlastniť majetok – Prezumpcia neviny – Proporcionalita – Námietka protiprávnosti“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Évariste Boshab (Kinshasa, Konžská demokratická republika) (v zastúpení: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme a T. Payan, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix, H. Marcos Fraile, S. Van Overmeire a M.-C. Cadilhac, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie jednak rozhodnutia Rady (SZBP) 2018/1940 z 10. decembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ L 314, 2018, s. 47), a jednak vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2018/1931 z 10. decembra 2018, ktorým sa vykonáva článok 9 nariadenia (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ L 314, 2018, s. 1), a to v rozsahu, v ktorom sa tieto akty týkajú žalobcu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Évariste Boshab je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 139, 15.4.2019.