Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Cottbus (Nemecko) 24. decembra 2020 – RO, zastúpená zákonným zástupcom/Bundesrepublik Deutschland

(vec C-720/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Cottbus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: RO, zastúpená zákonným zástupcom

Žalovaná: Spolková republika Nemecko zastúpená Bundesministerium des Innern (Spolkové Ministerstvo vnútra), ktoré zastupuje Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (riaditeľ Spolkového úradu pre migráciu a utečencov)

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa v súvislosti s požiadavkou práva Únie týkajúcej sa zamedzenia sekundárnej migrácii, ako aj všeobecnou zásadou jednoty rodiny, ktorá je vyjadrená v nariadení (EÚ) č. 604/20131 , vyžadovať analogické uplatnenie článku 20 ods. 3 tohto nariadenia v situácii, v ktorej maloleté dieťa a jeho rodičia podajú žiadosti o medzinárodnú ochranu v rovnakom členskom štáte, rodičia však už požívajú medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte, zatiaľ čo dieťa sa narodilo až v členskom štáte, v ktorom podalo žiadosť o medzinárodnú ochranu?

2.    V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku kladná, treba sa zdržať posúdenia žiadosti o azyl maloletého dieťaťa podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013 a vydať rozhodnutie o odovzdaní podľa článku 26 nariadenia s prihliadnutím na to, že je možné, že na posúdenie žiadosti maloletého dieťaťa o medzinárodnú ochranu je príslušný štát, v ktorom medzinárodnú ochranu požívajú jeho rodičia?

3.    V prípade, ak je odpoveď na druhú otázku kladná, má sa článok 20 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 analogicky uplatniť aj v tej súvislosti, keď podľa jeho druhej vety nie je nutné vykonanie nového postupu vo veci prevzatia pre neskôr narodené dieťa, hoci potom vzniká nebezpečenstvo, že prijímajúci členský štát nevie o možnej situácii odôvodňujúcej prijatie maloletého dieťaťa, respektíve vo svojej správnej praxi odmietne analogické uplatnenie článku 20 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 a tým pre maloleté dieťa vzniká nebezpečenstvo, že sa stane „refugee in orbit“ (pozri rozsudok Spolkového správneho súdu z 23. 6. 2020-1 C 37.19; ECLI:DE:BVerwG:2020:230620U1C37.19.0)?

4.    V prípade, ak je odpoveď na druhú a tretiu otázku záporná, môže sa voči maloletému dieťaťu, ktoré v členskom štáte podalo žiadosť o medzinárodnú ochranu, vydať rozhodnutie o neprípustnosti podľa analogického uplatnenia článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ2 aj vtedy, ak síce nie dieťa samotné, ale jeho rodičia požívajú medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60).