Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 31 december 2020 – RTL Television GmbH mot Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(Mål C-716/20)

Rättegångsspråk: portugiisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal de Justiça

Parter i det nationella målet

Klagande: RTL Television GmbH

Motparter: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Tolkningsfrågor

Ska begreppet ”vidaresändning via kabel” i artikel 1.3 i rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 tolkas så att det, utöver ett sändarföretags samtidiga sändning av ett annat sändarföretags sändning, även omfattar en samtidig och oavkortad spridning till allmänheten via kabel av en ursprunglig sändning av radio- eller tv-program avsedda för mottagning av allmänheten (oberoende av huruvida den som genomför denna sändning till allmänheten är ett sändarföretag eller inte)?

Utgör en samtidig spridning av en tv-kanals sändningar, som sänds via satellit, genom olika tv-apparater som installerats i hotellrum, via koaxialkabel, en vidaresändning av sådana sändningar, som omfattas av bestämmelsen i artikel 1.3 i rådets direktiv 93/831 av den 27 september 1993?

____________

1 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel – EGT L 248, 1993, s. 15.