Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 13 януари 2021 г. — JW, HD, XS/LOT Polish Airlines

(Дело C-20/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Frankfurt am Main

Страни в главното производство

Ищци в първоинстанционното и жалбоподатели във въззивното производство: JW, HD, XS

Ответник в първоинстанционното и във въззивното производство: LOT Polish Airlines

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 7, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 да се тълкува в смисъл, че при полет, който e закупен с единна резервация, потвърдена за целия маршрут, и разделен на два или повече етапа, мястото на изпълнение по смисъла на тази разпоредба може да бъде и мястото на пристигане на първия етап от полета, когато транспортът в тези етапи от полета е осъществен от два различни въздушни превозвача и в основата на иска за обезщетение, предявен на основание Регламент № 261/20042 , е закъснението на първия етап от полета и този иск е насочен срещу опериращия въздушен превозвач на първия етап от полета?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.

2 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).