Language of document :

Appel iværksat den 7. januar 2021 af Republikken Estland til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 28. oktober 2020 i sag T-594/18, Pharma Mar mod Europa-Kommissionen

(Sag C-16/21 P)

Processprog: estisk

Parter

Appellant: Republikken Estland (ved N. Grünberg)

De andre parter i appelsagen: Pharma Mar, SA (ved M. Merola og V. Salvatore) og Europa-Kommissionen (ved L. Haasbeek og A. Sipos)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 28. oktober 2020 ophæves.

Hver part bærer sine egne omkostninger i appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Republikken Estland har gjort følgende gældende:

1.    Retten foretog en fejlagtig fortolkning af det krav om upartiskhed, der er fastsat i artikel 63 i forordning nr. 726/2004 1 , eftersom den fastslog, at det alene som følge af den blotte omstændighed, at eksperter, der deltager i arbejdet under en videnskabelig rådgivende gruppe (scientific advisory group), står i et ansættelsesforhold til en universitetsklinik, ikke er muligt at udelukke enhver berettiget tvivl med hensyn til en eventuel forudindtagethed, som muligvis kunne bestå i forhold til disse eksperters upartiskhed.

2.    For det første fastslog Retten fejlagtigt i forbindelse med efterprøvelsen af princippet om upartiskhed som omhandlet i artikel 63 i forordning nr. 726/2004, at en universitetsklinik i det hele kan sidestilles med en lægemiddelproducent.

3.    For det andet foretog Retten i forbindelse med efterprøvelsen af princippet om upartiskhed et åbenbart fejlagtigt skøn med hensyn til vurderingen af det konkurrerende lægemiddel og forbindelsen mellem eksperten og fremstillingen af det »konkurrerende lægemiddel«.

4.    For det tredje begik Retten en fejl i forbindelse med efterprøvelsen af princippet om upartiskhed, idet den ikke foretog en korrekt bedømmelse af forbindelsen mellem de pågældende eksperter og det celleterapeutiske behandlingscenter og deres indflydelse på den videnskabelige rådgivende gruppes afgørelser.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31.3.2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT 2004, L 136, s. 1).