Language of document :

Odvolanie podané 7. januára 2021: Estónska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 28. októbra 2020 vo veci T-594/18, Pharma Mar/Európska komisia

(vec C-16/21 P)

Jazyk konania: estónčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Estónska republika (v zastúpení: N. Grünberg)

Ďalší účastníci konania: Pharma Mar, SA (v zastúpení: M. Merola a V. Salvatore), Európska komisia (v zastúpení: L. Haasbeek a A. Sipos)

Návrhy odvolateľky

Estónska republika navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 28. októbra 2020,

rozhodol, že každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy, ktoré mu vznikli v súvislosti s odvolaním.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Estónska republika tvrdí, že:

Všeobecný súd porušil požiadavku nestrannosti stanovenú článkom 63 nariadenia (ES) č. 726/20041 , keď rozhodol, že nie je možné vylúčiť všetky legitímne pochybnosti, pokiaľ ide o prípadný predsudok, ktorý by mohol mať vplyv na nestrannosť odborníkov zúčastňujúcich sa činností vedeckej poradnej skupiny (ďalej len „VPS“), a to len na základe ich pracovnoprávneho vzťahu s univerzitnou nemocnicou.

Všeobecný súd po prvé vychádzal z nesprávneho posúdenia pri výklade zásady nestrannosti stanovenej v článku 63 nariadenia (ES) č. 726/2004, keď dospel k záveru, že univerzitnú nemocnicu možno považovať za rovnocennú s farmaceutickým podnikom.

Po druhé v rámci výkladu zásady nestrannosti vychádzal zo zjavne nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o kvalifikáciu konkurenčného lieku, a pokiaľ ide o väzbu medzi odborníkom a vývojom tohto „konkurenčného lieku“.

Všeobecný súd po tretie vychádzal z nesprávneho posúdenia pri výklade zásady nestrannosti, keďže nesprávne posúdil konkrétnu väzbu odborníkov s centrom bunkovej terapie a ich vplyv na rozhodnutia VPS.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 2004, s. 1; Mim. vyd. 13/034, s. 229).