Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 15. janvārī iesniedza Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Spānija) – ZA, AZ, BX, CV, DU un ET/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Lieta C-25/21)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītāji: ZA, AZ, BX, CV, DU un ET

Atbildētāja: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Prejudiciālie jautājumi

Ja prasītājs pierāda, ka tā līgumiskās attiecības par ekskluzīvu piegādi un zīmola izmantošanu (atbilstoši komisijas maksas sistēmai vai tiešas pārdošanas sistēmai, kurā ir paredzēta atsauces tālākpārdošanas cena, piemērojot atlaidi) ar REPSOL ietilpst valsts konkurences iestādes izvērtētajā teritoriālajā un laika ietvarā, vai ir jāsecina, ka šīm līgumiskajām attiecībām ir piemērojams Tribunal de Defensa de la Competencia (Konkurences aizsardzības tiesa) 2001. gada 11. jūlija lēmums (lieta 490/00 REPSOL) un/vai Valsts konkurences komisijas 2009. gada 30. jūlija lēmums (lieta 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), uzskatot, ka, pamatojoties uz šiem lēmumiem, ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1/2003 1 2. panta prasības attiecībā uz pārkāpuma pierādīšanas pienākumu?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša un konkrētajā lietā ir konstatēts, ka līgumiskajām attiecībām ir piemērojams Tribunal de Defensa de la Competencia (Konkurences aizsardzības tiesa) 2001. gada 11. jūlija lēmums (lieta 490/00 REPSOL) un/vai Valsts konkurences komisijas 2009. gada 30. jūlija lēmums (lieta 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), vai tā rezultātā nolīgums noteikti ir atzīstams par automātiski spēkā neesošu atbilstoši LESD 101. panta 2. punktam?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.).