Language of document :

19. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-136/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi, J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega ühenduse pensioniskeemis määrati kindlaks pensioniõigusliku staaži lisa pensioniõiguste eest, mille hageja oli omandanud enne teenistusse asumist.

Hageja nõuded

Tühistada 24. mai 2011. aasta otsus, millega tühistati ja asendati hageja pensioniõiguste ülekandmise ettepanek personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel hageja esitatud taotluse raames, ning mis sisaldab 3. märtsil 2011 vastu võetud uute üldiste rakendussätete kohasel arvutusel põhinevat ettepanekut;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.