Language of document :

Talan väckt den 22 december 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-139/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna Ph.-E. Partsch och E. Raimond)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av generaldirektören för Olaf om en sista kallelse till ett muntligt hörande av sökanden inom ramen för en intern utredning och enligt vilket en slutlig utredningsrapport ska uppställas endast på grundval av uppgifter som ensidigt samlats in och analyserats av Olaf för det fall sökanden inte infinner sig, samt ogiltigförklaring av den skrivelse som innehåller avslag på sökandens klagomål.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 28 oktober 2011,

ogiltigförklara skrivelsen av den 2 december 2011 angående klagomålet av den 21 november 2011,

utdöma skadestånd om 6 000 euro till sökanden, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.