Language of document :

Жалба, подадена на 22 декември 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-138/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението за прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, въз основа на предложеното от Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) преизчисление.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Комисията от 11 май 2011 г., с което се отменя и заменя решението от 22 октомври 2009 г.;

да се установи, че е валидно постигнатото съгласие във връзка с прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателя въз основа на приетото предложение в съответствие с направеното в решението от 22 октомври 2009 г. изчисление;

доколкото е необходимо, да се отмени решението от 12 септември 2011 г., с което се отхвърля изрично административната жалба на жалбоподателя;

при условията на евентуалност, да се установи, че жалбоподателят е претърпял вреди и да му се предостави сумата от 6207,71 EUR като обезщетение и компенсаторни лихви, заедно с лихвите за забава по лихвения процент на Централната европейска банка, увеличен с два пункта;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.