Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

z 28. januára 2016

Vec F‑138/11

David Schwander

proti

Európskej komisii

„Prevod práv na dôchodok – Rozsudky Súdu pre verejnú službu prijaté v priebehu konania – Späťvzatie žaloby žalobcom – Výmaz – Znášanie trov konania jednotlivých účastníkov konania“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou D. Schwander navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) Európskej komisie z 10. mája 2011, ktorým došlo jednak k späťvzatiu návrhu na započítanie odpracovaných rokov, ktorý mu bol predložený 22. októbra 2009 a ktorý akceptoval 17. decembra 2009, a jednak k vypracovaniu nového návrhu na započítanie odpracovaných rokov na základe uplatnenia všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie prijatých Európskou komisiou 3. marca 2011

Rozhodnutie:      Vec F‑138/11 sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Súdne konanie – Späťvzatie žaloby žalobcom – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu Európskej únie, článok 84 a článok 103 ods. 5)

(pozri bod 7)