Language of document :

Žaloba podaná 2. januára 2008 - Nijs/Dvor audítorov

(vec F-1/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru o tom, že žalobca nebude povýšený do platovej triedy A*11 za rok 2005, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušenie hodnotiacej správy č. 2005/016 žalobcu, vrátane rozhodnutia č. 01/2007 odvolacieho výboru o potvrdení tejto správy, ktorá bola žalobcovi doručená 2. marca 2007,

zrušiť súvisiace a nasledujúce rozhodnutia, najmä rozhodnutie o tom, že žalobca nebude povýšený do platovej triedy A*11 v roku 2007,

zrušiť rozhodnutie zúženého zasadnutia Dvora audítorov z 8. marca 2007 o predĺžení mandátu pána Michel Hervé k 1. júlu 2007 na obdobie šiestich rokov,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 10 000 eur, ako aj na náhradu majetkovej ujmy spočívajúcej v rozdiele medzi mzdou vyplatenou žalobcovi odo dňa nadobudnutia účinnosti posledných rozhodnutí o povýšení, oznámených 3. apríla 2007, a mzdou, na ktorú by mal nárok v prípade povýšenia ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto rozhodnutí,

zaviazať Dvor audítorov Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________