Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 marca 2009 r. - Hambura przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-4/08)1

(Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego - Nabór - Postępowanie w sprawie naboru - Niedopuszczenie do udziału - Ogłoszenie o naborze PE/95/S - Niewykorzystanie formularza zgłoszeniowego zawartego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - Dopuszczalność - Uprzednie postępowanie administracyjne)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Johannes Hambura (Soultzbach, Francja) (przedstawiciel: S. Hambura, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i K. Zejdová, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Dyrekcji Generalnej Personel z dnia 5 grudnia 2007 r. o niedopuszczeniu skarżącego do udziału w konkursie i stwierdzenie nieważności konkursu PE/95/S w odniesieniu do lekarzy oraz ponowne jego przeprowadzenie z uwzględnieniem dostępnych w internecie formularzy zgłoszeniowych

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

J. Hambura zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 92 z 12.4.2008, s. 50