Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 октомври 2009 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-3/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Отказ на институция да преведе решение - Жалба, явно лишена от всякакво правно основание - Член 94 от Процедурния правилника)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отмяна на решението да не се преведе доклада записка на избрания от жалбоподателя език - Искане за обезщетение за вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Marcuccio като явно лишена от всякакво правно основание.

Осъжда г- н Marcuccio да заплати съдебните разноски.

Осъжда г- н Marcuccio да заплати на Първоинстанционния съд сумата от 1000 евро.

____________

1 - OВ C 64 от 8.3.2008, стр.68.