Language of document : ECLI:EU:F:2009:25

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 12 mars 2009

Mål F-4/08

Johannes Hambura

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Tillfälligt anställda – Rekrytering – Urvalsförfarande – Nekad tillträdelse – Meddelande om ledig tjänst PE/95/S – Ansökningshandlingen i Europeiska unionens officiella tidning har inte använts – Upptagande till sakprövning – Föregående administrativt förfarande”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Johannes Hambura har yrkat ogiltigförklaring av parlamentets beslut av den 5 december 2007 att inte godta hans ansökan om anställning som tillfälligt anställd läkare, enligt utlyst tjänst PE/95/S (EUT C 244 A, den 18 oktober 2007, s. 5).

Avgörande: Talan ogillas. Johannes Hambura ska ersätta rättegångskostnaderna.


Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Villkor för deltagande – Fastställelse i meddelandet om uttagningsprov – Administrationens utrymme för skönsmässig bedömning

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III)

2.      Förfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Utförlig redogörelse av de grunder och argument som åberopas vid personaldomstolen

(Domstolens stadga, artikel 21 första stycket och bilaga I, artikel 7.3; Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 35.1 e)

1.      Trots att juryn har ett utrymme för skönsmässig bedömning, är den bunden av ordalydelsen och, i synnerhet, villkoren för deltagande som fastställts i meddelandet om uttagningsprov. Samma sak gäller i princip administrationen som således är skyldig att iaktta villkoren för tillträde i rättsakter om utlysta tjänster, vid äventyr att likabehandlingsprincipen annars åsidosätts.

(se punkt 46)

Hänvisning till

förstainstansrätten: 25 mars 2004, Petrich mot kommissionen, T‑145/02, REGP 2004, s. I‑A‑101 och II‑447, punkt 34

personaldomstolen: 11 juli 2006, Tas mot kommissionen, F‑12/05, REGP 2006, s. I‑A‑1‑79 och II‑A‑1‑285, punkt 43

2.      Enligt artikel 35.1 e i personaldomstolens rättegångsregler ska den ansökan genom vilken talan väcks innehålla en redogörelse för de grunder och faktiska och rättsliga omständigheter som åberopas. Dessa uppgifter ska vara tillräckligt klara och precisa för att svaranden ska kunna förbereda sitt försvar och personaldomstolen ska kunna pröva talan, i förekommande fall utan att ha tillgång till andra uppgifter. För att garantera rättssäkerheten och en god rättskipning krävs, för att en talan ska kunna tas upp till sakprövning, att de väsentligaste faktiska och rättsliga omständigheter på vilka talan grundas på ett konsekvent och begripligt sätt framgår av innehållet i själva ansökan. Detta är i ännu högre grad fallet med hänsyn till att det av artikel 7.3 i bilaga I till domstolen stadga följer att den skriftliga delen av förfarandet vid personaldomstolen i princip enbart innebär en enda skriftväxling, om inte personaldomstolen beslutar annorlunda. Detta sistnämnda särdrag för förfarandet vid personaldomstolen förklarar varför framställningen av grunderna och argumenten i ansökan inte får vara kortfattad, till skillnad mot vad som förskrivs för tribunalen och domstolen enligt artikel 21 första stycket i domstolens stadga. En sådan flexibilitet skulle i praktiken få till följd att den senare antagna specialregeln i bilagan till domstolens stadga skulle förlora en stor del av sin ändamålsenlighet.

(se punkterna 49 och 50)

Hänvisning till

förstainstansrätten: 28 april 1993, De Hoe mot kommissionen, T‑85/92, REG 1993, s. II‑523, punkt 20; 21 maj 1999, Asia Motor Frankrike m.fl. mot kommissionen, T‑154/98, REG 1999, s. II‑1703, punkt 42; 15 juni 1999, Ismeri Europa mot revisionsrätten, T‑277/97, REG 1999, s. II‑1825, punkt 29

personaldomstolen: 26 juni 2008, Nijs mot revisionsrätten, F‑1/08, REGP 2008, s. I‑A‑1‑0000 och II‑A‑1‑0000, punkt 25, som överklagats till tribunalen och ännu ej avgjorts, mål  T‑376/08 P