Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 28. apríla 2021 – Dansk Akvakultur, acting for AquaPri A/S/Miljø- og Fødevareklagenævnet

(vec C-278/21)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Dansk Akvakultur, konajúce v mene AquaPri A/S

Odporca: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Vedľajší účastník konania: Landbrug & Fødevarer (na podporu AquaPri A/S)

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa [prvá veta] článku 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch)1 vykladať tak, že sa uplatňuje na situáciu, o akú ide v prejednávanej veci, keď sa žiada o povolenie na pokračovanie v prevádzkovaní existujúcej rybej farmy, a keď činnosť rybej farmy a vypúšťanie dusíka a ostatných živín zostávajú nezmenené v porovnaní s činnosťou a vypúšťaním povoleným v roku 2006, neuskutočnil sa však odhad celkovej činnosti a kumulatívnych vplyvov všetkých rybích fariem v danej oblasti v súvislosti s predchádzajúcim povolením tejto rybej farmy, keďže príslušné úrady posudzovali iba celkové dodatočné vypúšťanie dusíka atď. z dotknutej rybej farmy?

2.    Je pre odpoveď na prvú otázku relevantné, že národný plán riadenia povodia na obdobie rokov 2015 – 2021 zohľadňuje prítomnosť rybích fariem v tejto oblasti, keďže tento plán vyhradzuje určité množstvo dusíka, aby sa tým zabezpečilo, že existujúce rybie farmy v danej oblasti môžu využívať svoje existujúce povolenia na jeho vypúšťanie a že skutočné vypúšťanie z rybích fariem zostáva zachované v rámci stanovených limitov?

3.    Ak sa má v situácii, o akú ide v prejednávanej veci, vykonať odhad podľa [prvej vety] článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch, je príslušný úrad povinný v rámci tohto odhadu zohľadniť limity vypúšťania dusíka, ktoré sú vyhradené v pláne riadenia povodia na obdobie rokov 2015 – 2021 a všetky ďalšie relevantné informácie a odhady, ktoré by mohli vyplývať z plánu riadenia povodia alebo plánu sústavy Natura 2000 pre danú oblasť?

____________

1 Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.