Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Salzburg (Αυστρία) στις 5 Μαΐου 2021 – FC κατά FTI Touristik GmbH

(Υπόθεση C-287/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesgericht Salzburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: FC

Καθής: FTI Touristik GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα:

Έχει το άρθρο 12, παράγραφος 2, της οδηγίας (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς1 (στο εξής: οδηγία), την έννοια ότι η εκ μέρους του ταξιδιώτη καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού λόγω «αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων», επιτρέπεται καταρχήν μόνον αμέσως πριν από την έναρξη του ταξιδιού ή ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί επίσης να επέρχεται τρεις έως τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία αυτή;

Εάν η καταγγελία είναι γενικά επιτρεπτή χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, τότε υποβάλλονται και τα ακόλουθα ερωτήματα:

α) Αρκεί για την πρόγνωση που πρέπει να γίνει από πλευράς του ταξιδιώτη όσον αφορά την προγραμματισμένη περίοδο του ταξιδίου στο πλαίσιο μιας εκ των προτέρων εκτίμησης το ότι μπορούν ήδη να διαγνωσθούν με κάποιο βαθμό πιθανότητας οι προαναφερθείσες περιστάσεις και οι επιπτώσεις τους και, εάν έχει ήδη επέλθει μια κατάσταση κινδύνου, το ότι δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να προκύψει σημαντική βελτίωση, και

β) δεν αποβαίνει σε βάρος του ταξιδιώτη μια καταγγελία που μπορεί το πολύ να χαρακτηριστεί ως πρόωρη αν οι υφιστάμενες κατά τον χρόνο της καταγγελίας περιστάσεις εμφανίζονται μόνον αμέσως πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του ταξιδίου, έτσι ώστε να μην μπορεί τελικά ο διοργανωτής να πραγματοποιήσει το ταξίδι ή έτσι ώστε ο ταξιδιώτης να μην μπορεί ευλόγως να μετάσχει σε αυτό;

Κατά την εκτίμηση της ύπαρξης αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή σε άμεση γειτνίαση με αυτόν και των επιπτώσεών τους στη διενέργεια του οργανωμένου ταξιδιού,

α) κρίσιμες είναι μόνον οι αντικειμενικές περιστάσεις ή πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι υποκειμενικές περιστάσεις του ταξιδιώτη, για παράδειγμα ο ειδικός σκοπός του ταξιδιού και το γεγονός ότι συνοδεύει δύο μικρά παιδιά, και

β) κατά την εκτίμηση μιας πιθανής κατάστασης κινδύνου κατά την περίοδο του ταξιδιού, πέραν του ταξιδιού μετάβασης και του ταξιδιού επιστροφής, είναι κυρίως η Σαρδηνία ο κρίσιμος τόπος που πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ταξιδιωτικός προορισμός και όχι η υπόλοιπη Ιταλία;

Παύει να υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς χρέωση εάν οι περιστάσεις στις οποίες στηρίζεται ο ταξιδιώτης υφίσταντο ήδη κατά τη στιγμή της κράτησης ή ήταν τουλάχιστον προβλέψιμες, ή μπορεί το γεγονός αυτό να οδηγήσει τουλάχιστον σε αυστηρότερη εκτίμηση του εύλογου χαρακτήρα των σχετικών επιπτώσεων;

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για καταγγελία της σύμβασης ταξιδίου χωρίς χρέωση: Πρέπει να ορίζεται η συμφωνημένη «εύλογη και δικαιολογημένη χρέωση καταγγελίας», κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1, της οδηγίας, μόνο στο ύψος ενός συνήθους για τον σχετικό τομέα δραστηριοτήτων ποσοστού με βάση την κοινή πείρα ή απαιτείται πάντοτε να εξετάζεται η αναμενόμενη εξοικονόμηση και τα αναμενόμενα έσοδα από άλλες χρήσεις των ταξιδιωτικών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη περίπτωση, με αποκάλυψη εκ μέρους του ταξιδιωτικού πράκτορα των στοιχείων βάσει των οποίων υπολογίζει το σχετικό ποσό;

Μπορεί να ληφθεί υπόψη το εθνικό δίκαιο κατά την εκτίμηση του πρόσφορου χαρακτήρα της τυποποιημένης χρέωσης καταγγελίας σε περίπτωση που το δίκαιο αυτό παρέχει τη δυνατότητα να καθοριστεί το ύψος του σχετικού ποσού κατά την ελεύθερη κρίση του αρμόδιου δικαστηρίου, όταν τούτο αναμένεται να προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλο διαδικαστικό φόρτο;

Καλύπτει η τελευταία περίοδος του άρθρου 12, παράγραφος 1, της οδηγίας, κατά την οποία κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη ο διοργανωτής του ταξιδιού πρέπει να δικαιολογήσει το ποσό που χρεώνει για την καταγγελία της σύμβασης, επίσης μια συμφωνηθείσα κατ’ αποκοπή χρέωση καταγγελίας με βάση συγκεκριμένο ποσοστό και ποιες νομικές συνέπειες επέρχονται όταν ο διοργανωτής του ταξιδιού δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει ανεπαρκώς την υποχρέωσή του αυτή;

Έχει ο διοργανωτής του ταξιδιού το βάρος να προβάλει και να αποδείξει τον πρόσφορο χαρακτήρα μιας χρέωσης καταγγελίας που έχει συμφωνηθεί με βάση συγκεκριμένο ποσοστό ή εναπόκειται πάντοτε στον ταξιδιώτη να προβάλει σχετική αντίρρηση και να αποδείξει τι εξοικονομεί συνήθως ο διοργανωτής ανάλογα με τον χρόνο καταγγελίας και τι άλλο όφελος αποκομίζει συνήθως ο τελευταίος με την εναλλακτική πώληση ταξιδιωτικών υπηρεσιών;

____________

1 Οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 2015, L 326, σ. 1).