Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Nemecko) 4. mája 2021 – VA/Deutsche Rentenversicherung Bund

(vec C-283/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: VA

Žalovaná: Deutsche Rentenversicherung Bund

Vedľajší účastník konania: RB

Prejudiciálne otázky

1.    Bude sa podľa predpisov Holandska – ako podľa právnych predpisov členského štátu príslušného podľa hlavy II nariadenia (ES) č. 883/20041 – zohľadňovať doba starostlivosti o dieťa v zmysle článku 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 987/20092 tým, že doba starostlivosti o dieťa v Holandsku zakladá nárok na dôchodok ako čistá doba bydliska?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

2.    Má sa článok 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 987/2009 – ďalej rozvinutý rozsudkami z 23. novembra 2000 vo veci C-135/993 a z 19. júla 2012 vo veci C-522/104 – extenzívne vykladať v tom zmysle, že príslušný členský štát musí zohľadniť dobu starostlivosti o dieťa aj v prípade, že pred starostlivosťou o dieťa a po nej síce osoba vykonávajúca starostlivosť má doby, ktoré sa zohľadňujú pri posudzovaní dôchodkových z dôvodu vzdelávania alebo zamestnania iba v systéme tohto štátu, ale bezprostredne pred starostlivosťou o dieťa alebo po nej neodvádzala príspevky do tohto systému?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 2009, s. 1).

3 ECLI:EU:C:2000:647, Elsen.

4 ECLI:EU:C:2012:475, Reichel-Albert.