Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 7. maj 2021 – Starkinvest SRL

(Sag C-291/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de première instance de Liège

Part i hovedsagen

Sagsøger: Starkinvest SRL

Præjudicielle spørgsmål

Er en forkyndt retsafgørelse, hvorved en part pålægges betaling af en tvangsbøde i tilfælde af overtrædelse af et påbud om ophør, en retsafgørelse, der forpligter debitor til at indfri kreditors krav som omhandlet i artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 655/2014 af 15. maj 2014 om indførelse af en procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender 1 ?

Falder en retsafgørelse, hvorved en part pålægges betaling af en tvangsbøde, selv om den er eksigibel i den udstedende medlemsstat, ind under begrebet »retsafgørelse« som omhandlet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 655/2014 af 15. maj 2014 om indførelse af en procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender, når tvangsbøden ikke er blevet endeligt opgjort i overensstemmelse med artikel 55 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 2 ?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 655/2014 af 15.5.2014 om indførelse af en procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område (EUT 2014, L 189, s. 59).

2     EUT 2012, L 351, s. 1.