Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 7. maijā iesniedza Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) – Starkinvest SRL

(Lieta C-291/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance de Liège

Pamatlietas puses

Prasītāja: Starkinvest SRL

Prejudiciālie jautājumi

Vai izsniegts tiesas nolēmums, ar kuru lietas dalībniekam tiek piespriests maksāt soda nauda pārtraukšanas rīkojuma pārkāpuma gadījumā, ir uzskatāms par nolēmumu, kurā parādniekam liek maksāt kreditora prasījumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 655/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās, 7.2. panta izpratnē 1 ?

Vai tiesas nolēmums, ar kuru lietas dalībniekam tiek piespriests maksāt soda naudu, lai gan tas ir izpildāms izcelsmes valstī, ietilpst jēdzienā “nolēmums” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 655/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, 4. panta izpratnē, ja summa nav galīgi noteikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1215/12 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 55. pantu 2 ?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 655/2014 (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās (OV 2014, L 189, 59. lpp.).

2     OV 2012, L 351, 1. lpp.