Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 10. mail 2021 – Allianz Benelux SA versus État belge, SPF Finances

(kohtuasi C-295/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Allianz Benelux SA

Vastustaja: État belge, SPF Finances

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 23. juuli 1990. aasta direktiivi 90/435/EMÜ eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta1 artikli 4 lõiget 1 – koostoimes või mitte äriühinguõigust reguleerivate direktiivi 78/855/EMÜ (kolmas direktiiv)2 ja direktiivi 82/891/EMÜ (kuues direktiiv)3 sätetega, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusakt, mis näeb ette, et direktiivis osutatud jaotatud kasum arvatakse dividende saava äriühingu maksustatava summa sisse enne kui need sellest maksustatavast summast 95% ulatuses maha arvatakse ja kantakse vajaduse korral edasi järgnevatesse majandusaastatesse, kuid mille tagajärjeks on – kuna puuduvad konkreetsed sätted, mis näeksid äriühingute ümberkorraldamise korral ette, et üle andva äriühingu selliselt edasi kantud mahaarvamised läheksid tervikuna üle saavale äriühingule –, et osutatud kasumit maksustatakse selle tehingu puhul kaudselt niisuguse õigusnormi kohaldamise tõttu, mis piirab nende mahaarvamiste üleminekut proportsionaalselt selle osaga, mille moodustab üle andva äriühingu ühendatavate osade tehingueelne maksustatav netovara ühendava äriühingu maksustatava netovara ja ühendatud elementide tehingueelse maksustatava netoväärtuse kogusummas?

____________

1     EÜT 1990, L 225, lk 6; ELT eriväljaanne 09/01, lk 147.

2     Nõukogu 9. oktoobri 1978. aasta kolmas direktiiv 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktist g (EÜT 1978, L 295, lk 36; ELT eriväljaanne 17/01, lk 42).

3     Nõukogu 17. detsembri 1982. aasta kuues direktiiv 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktist g (EÜT1982, L 378, lk 47; ELT eriväljaanne 17/01, lk 50).