Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2021. május 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UI kontra Österreichische Post AG

(C-300/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: UI

Ellenérdekű fél: Österreichische Post AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az (EU) 2016/679 rendelet1 (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megsértése mellett arra is szükség van-e az általános adatvédelmi rendelet 82. cikke szerinti kártérítés megítéléséhez, hogy a felperes kárt szenvedjen, vagy már önmagában az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megsértése is elegendő a kártérítés megítéléséhez?

A tényleges érvényesülés és egyenértékűség elve mellett további uniós jogi előírások is vonatkoznak-e a kártérítés megállapítására?

Összeegyeztethető-e az uniós joggal az az álláspont, amely szerint a nem vagyoni kár megítélésének az a feltétele, hogy a jogsértés legalább bizonyos súlyú olyan következménnyel vagy hatással járjon, amely meghaladja a jogsértés által kiváltott bosszúságot?

____________

1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o., HL 2018. L 127., 2. o., HL 2021. L 74., 35. o.).