Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 12. maja 2021 – UI/Österreichische Post AG

(Zadeva C-300/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UI

Tožena stranka: Österreichische Post AG

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je za priznanje odškodnine v skladu s členom 82 Uredbe (EU) 2016/6791 poleg kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov tudi potrebno, da je tožeča stranka utrpela škodo, ali pa za priznanje odškodnine zadošča že sama kršitev določb Splošne uredbe o varstvu podatkov?

Ali pravo Unije za določitev višine odškodnine poleg načel učinkovitosti in enakovrednosti vsebuje še druge določbe?

Ali je s pravom Unije združljivo stališče, da je pogoj za priznanje nepremoženjske škode, da obstaja konsekvenca ali posledica kršitve z vsaj nekaj teže, ki presega jezo, izzvano s kršitvijo?

____________

1     Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL 2016, L 119, str. 1).