Language of document :

Beroep ingesteld op 31 mei 2013 – ZZ / EESC

(Zaak F-54/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: T. Bontinck en A. Guillerme, advocaten)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het EESC houdende afwijzing van een door verzoeker op basis van artikel 90, lid 1, van het Statuut ingediend verzoek om verkrijging van een vergoeding voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van de vermeende verbetenheid of zelfs de intimidatie door de administratie

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de secretaris-generaal van het EESC van 3 oktober 2012, voor zover daarbij wordt afgewezen verzoekers verzoek van 5 juni 2012 tot verkrijging van een passende en redelijke vergoeding voor de immateriële schade, de schade aan zijn reputatie en gezondheid en de loopbaanschade die hij heeft geleden, welk besluit na verzoekers klacht van 24 oktober 2012 is bevestigd bij het besluit van 22 februari 2013;

toekenning aan verzoeker van een vergoeding voor zijn immateriële schade en de schade aan zijn reputatie en gezondheid, welke, onder voorbehoud van een verhoging of verlaging in de loop van het geding, op 12 000 EUR worden begroot;

toekenning aan verzoeker van een vergoeding voor de loopbaanschade die hij heeft geleden als gevolg van het feit dat hij door de toen lopende onderzoeken en procedures later is bevorderd, en wel door een herstel van loopbaan in de rang AST 5, onder voorbehoud van wijziging in de loop van het geding en, subsidiair, door een passende vergoeding welke, onder voorbehoud van een verhoging in de loop van het geding, op 41 403,09 EUR wordt begroot;

verwijzing van het EESC in de kosten van de procedure.