Language of document :

Žaloba podaná 31. mája 2013 – ZZ/EHSV

(vec F-54/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: T. Bontinck a A. Guillerme, avocats)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EHSV, ktoré zamieta sťažnosť podanú žalobcom na základe článku 90 ods. 1 služobného poriadku s cieľom získať náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodu údajného administratívneho prejavovania zaťatosti či dokonca obťažovania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka HSV z 3. októbra 2012 v rozsahu, v akom zamieta sťažnosť žalobcu z 5. júna 2012 smerujúcu k získaniu primeranej a rozumnej náhrady nemajetkovej ujmy, náhrady za poškodenie dobrej povesti a zdravia a náhrady za zásah do kariéry, ktoré mu vznikli, potvrdenej v nadväznosti na sťažnosť žalobcu z 24. októbra 2012 rozhodnutím z 22. februára 2013,

priznať žalobcovi náhradu jeho nemajetkovej ujmy a náhradu za poškodenie dobrej povesti a zdravia, ohodnotenú na 12 000 eur s výhradou zvýšenia alebo zníženia v priebehu konania,

priznať žalobcovi náhradu škody v súvislosti s kariérou, ktorá mu vznikla z dôvodu omeškania jeho povýšenia kvôli prebiehajúcim vyšetrovaniam a konaniam a to obnovením služobného postupu do platovej triedy AST 5 s výhradou vývoja v priebehu konania, a subsidiárne primeranou náhradou ohodnotenou na 41 403,09 eura s výhradou zvýšenia v priebehu konania,

zaviazať EHSV na náhradu trov konania.