Language of document :

Жалба, подадена на 27 май 2013 г. — ZZ/ЕСВД

(Дело F-53/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis и Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Предмет на производството

Отмяна на решението жалбоподателят да не бъде повишен в степен AD 12 в процедурата по повишаване за 2012 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването да не го повиши в степен AD 12 в процедурата по повишаване за 2012 г.,

ЕСВД да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.