Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2013 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-53/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.N. Louis i Abreu Caldas)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie przyznania skarżącemu awansu do grupy zaszeregowania AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2012.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o odmowie przyznania skarżącemu awansu do grupy zaszeregowana AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2012;

obciążenie ESDZ kosztami postępowania.