Language of document :

2. juunil 2013 esitatud hagi – ZZ versus EIP

(kohtuasi F-55/13)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja): Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja 2011. aasta hindamisaruanne osas, milles sellega ei antud talle hinnet „exceptional performance” või „very good performance” ega tehta ettepanekut tema edutamiseks ametijärku D ning osas, milles sellega kinnitatakse tema eesmärgid aastaks 2012; samuti nõue tühistada 2011. aasta hindamissuunised ning viimaks nõue mõista EIP-lt välja hagejale väidetavalt tekitatud mittevaraline ja varaline kahju.

Hageja nõuded

Tühistada: a) 18. detsembri 2012. aasta otsus osas, milles apellatsioonikomitee jättis personalieeskirjade artiklile 22 ja töötajatele suunatud 29. märtsi 2012. aasta teatisele nr 715 HR/P&O/2012-0103 tuginedes rahuldamata hageja kaebuse tema 2011. aasta hindamisaruande peale; b) 2011. aasta hindamisaruanne hinnangu osa, kus talle ei anta koondhinnet „Exceptional performance” või „Very good performance” ning lõpuks osa, kus ei tehta ettepanekut tema edutamiseks ametijärku D ning samuti osas, milles kinnitatakse tema eesmärgid 2012. aastaks; c) kõik seotud, eelnevad või järgnevad aktid, sh personaliosakonna direktori 2012. aasta mai teatise „2011 staff appraisal exercise, award of promotions and titles” järgsed edutamised, kuna EIP oli hageja ülemuste väljendatud ning nüüd vaidlustatud hinnangule tuginedes jätnud hagejaga arvestamata punktis „Promotions from Function E to D”;

tühistada või jätta kohaldamata personaliosakonna juhatuse 13. detsembri 2011. aasta teatisega RH/P&O/2011-0242 nr 709 kehtestatud suunised ja seonduvad suunised pealkirjaga „Guidelines to the 2011 annual staff appraisal exercise”, sh osas, milles need näevad ette, et lõpphinnang tuleb esitada sõnalise kokkuvõttena, ent ei sätesta kriteeriume, millest hindaja peab juhinduma, et hinnata tööpanust kui „exceptionnelle dépassant les attentes” või „très bonne” või „répondant à toutes les attentes”;

mõista kostjalt välja eelnevast tulenev mittevaraline ja varaline kahju ning menetluskulud.