Language of document :

Talan väckt den 6 juni 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-56/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av besluten om överföring av sökandens pensionsrättigheter till gemenskapens pensionssystem med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 27 februari 2013 om avslag på sökandens klagomål av den 7 januari 2013 mot besluten som fattades av kommissionens lönekontor PMO.4 den 10 oktober 2012,

ogiltigförklara även nämnda beslut som fattades av kommissionens lönekontor PMO.4 den 10 oktober 2012, gentemot vilka sökanden framställt klagomål,

fastställa att genomförandebestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, vilka antogs den 3 mars 2011, är lagstridiga, och i synnerhet artikel 9 däri, och inte är tillämpliga i förevarande fall,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.