Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 септември 2014 г. — CV/ЕИСК

(Дело F-54/13)1

(Публична служба — Иск за обезщетение — Административни разследвания — Дисциплинарно производство — Психически тормоз)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CV (представители: T. Bontinck и A. Guillerme, avocats)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет (представители: първоначално M. Arsène и L. Camarena Januzec, както и F.-M. Hislaire и M. Troncoso Ferrer, avocats, впоследствие M. Pascua Mateo и L. Camarena Januzec, както и F.-M. Hislaire и M. Troncoso Ferrer, avocats)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ЕИСК, с което се отхвърля искане, подадено от жалбоподателя на основание член 90, параграф 1 от Правилника, за получаване на обезщетение за вредите, които претърпял поради твърдяната упоритост, а дори и тормоз от страна на администрациятаДиспозитивОтхвърля жалбата.Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.