Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2014 r. – CV przeciwko EKES

(Sprawa F-54/13)1

(Służba publiczna – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – Dochodzenia administracyjne – Postępowanie dyscyplinarne – Mobbing)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CV (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (przedstawiciele: początkowo M. Arsène i L. Camarena Januzec, pełnomocnicy, adwokaci F.-M. Hislaire i M. Troncoso Ferrer, następnie M. Pascua Mateo i L. Camarena Januzec, pełnomocnicy, adwokaci F.-M. Hislaire i M. Troncoso Ferrer)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EKES oddalającej złożony przez skarżącego na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej z powodu podnoszonej zawziętości, a wręcz prześladowania przez administrację.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Każda ze stron pokrywa własne koszty.