Language of document : ECLI:EU:F:2014:216

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

18. september 2014

Kohtuasi F‑54/13

CV

versus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)

Avalik teenistus – Kahju hüvitamise nõue – Haldusjuurdlused – Distsiplinaarmenetlus – Psühholoogiline ahistamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles CV palub Avaliku Teenistuse Kohtul kohustada Euroopa Majandus‑ ja Sotsiaalkomiteed (EMSK) hüvitama talle varalise ja mittevaralise kahju, mis EMSK töötajad talle väidetavalt „haldusliku kiusamisega” tekitasid.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta kummagi poole kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Kahju hüvitamise nõue – Tühistamishagist sõltumatus – Piirid – Kahju hüvitamise nõue, mille eesmärk on vältida tühistamishagi vastuvõetamatust – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Distsiplinaarmeetmed – Distsiplinaarmenetlus – Tähtaeg – Administratsiooni kohustus tegutseda mõistliku aja jooksul – Hindamine

(Personalieeskirjad, IX lisa)

1.      Kuigi pool võib esitada kahju hüvitamise hagi, ilma et ta oleks ühegi õigusnormi kohaselt kohustatud taotlema talle kahju tekitanud õigusvastase akti tühistamist, ei saa ta siiski sel viisil hiilida kõrvale sellise nõude vastuvõetamatusest, mis puudutab sama õigusvastasust ning taotleb samu rahalisi eesmärke. Ametnik, kes ei ole õigeaegselt tühistamishagi esitamisega vaidlustanud talle väidetavalt kahju tekitanud akte, ei saa kahju hüvitamise nõude kaudu sellist tegemata jätmist korvata ning kasutada nii uusi hagi esitamise tähtaegu.

(vt punkt 31)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus Burban vs. parlament, T‑59/96, EU:T:1997:75, punktid 26 ja 27.

2.      Hea halduse põhimõttest tuleneb, et distsiplinaarmenetlust läbiviivad asutused on kohustatud juhtima distsiplinaarmenetlust hoolsalt ja tegutsema selliselt, et iga menetlustoiming sooritatakse mõistliku aja jooksul pärast sellele eelnenud toimingut. Distsiplinaarmenetluse ebamõistlik kestus võib tuleneda nii eelnevate haldusjuurdluste läbiviimisest kui ka distsiplinaarmenetlusest endast, kuna küsimust, kas algatatud distsiplinaarmenetlust viidi läbi nõutud hoolsusega, mõjutab asjaolu, et väidetava distsiplinaarsüüteo toimepanemise ning distsiplinaarmenetluse algatamise otsuse vahele jääb pikem või lühem ajavahemik. Menetluse kestuse mõistlikkust hinnatakse iga konkreetse kohtuasja asjaolude alusel ning eelkõige lähtudes vaidluse olulisusest huvitatud isiku jaoks, kohtuasja keerukusest ning hageja ja pädevate asutuste käitumisest.

(vt punkt 46)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtuotsus Baustahlgewebe vs. komisjon, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punkt 29.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsused Andreasen vs. komisjon, F‑40/05, EU:F:2007:189, punkt 194, ja CX vs. komisjon, F‑5/14 R, EU:F:2014:21, punkt 43.