Language of document : ECLI:EU:F:2014:216

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 18. septembra 2014

Zadeva F‑54/13

CV

proti

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru (EESO)

„Javni uslužbenci – Odškodninska tožba – Upravne preiskave – Disciplinski postopek – Psihično nadlegovanje“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero CV predlaga Sodišču za uslužbence, naj Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru naloži plačilo odškodnine za materialno in nematerialno škodo, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi šikaniranja s strani osebja Evropskega ekonomskega-socialnega odbora.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Tožbe uslužbencev – Odškodninska tožba – Samostojnost glede na ničnostno tožbo – Meje – Odškodninski zahtevek, katerega cilj je, da se obide nedopustnost tožbe za razglasitev ničnosti – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Disciplinska ureditev – Disciplinski postopek – Roki – Obveznost uprave, da ukrepa v razumnem roku – Presoja

(Kadrovski predpisi, Priloga IX)

1.      Čeprav lahko stranka vloži odškodninsko tožbo, ne da bi morala zahtevati razglasitev ničnosti nezakonitega akta, s katerim ji je bila povzročena škoda, ne more obiti nedopustnosti zahtevka, ki se nanaša na to isto nezakonitost in sledi istemu finančnemu cilju. Uradnik, ki akta, ki posega v njegov položaj, ni izpodbijal s pravočasno vložitvijo tožbe za razglasitev ničnosti, ne more z odškodninskim zahtevkom popraviti te opustitve in si v nekem smislu priskrbeti nove roke za tožbo.

(Glej točko 31.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: sodba Burban/Parlament, T‑59/96, EU:T:1997:75, točki 26 in 27.

2.            Iz načela dobrega upravljanja izhaja, da so disciplinski organi zavezani, da disciplinski postopek vodijo skrbno in da vsako dejanje v postopku izvedejo v razumnem roku glede na prejšnji ukrep. Disciplinski postopek lahko traja nerazumno dolgo zaradi izvedbe predhodnih upravnih preiskav ali pa zaradi poteka disciplinskega postopka, ker na vprašanje, ali je bil disciplinski postopek, ko je bil uveden, izpeljan dovolj skrbno, vpliva to, koliko časa je poteklo med pojavom domnevne disciplinske kršitve in sprejetjem sklepa o uvedbi disciplinskega postopka. Končno, o tem, ali je postopek trajal razumno dolgo, je treba presojati na podlagi okoliščin posamezne zadeve, še zlasti na podlagi pomena spora za zainteresirano osebo, zapletenosti zadeve ter ravnanja tožeče stranke in pristojnih organov.

(Glej točko 46.)

Napotitev na:

Sodišče: sodba Baustahlgewebe/Komisija, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, točka 29;

Sodišče za uslužbence: sodbi Andreasen/Komisija, F‑40/05, EU:F:2007:189, točka 194; in CX/Komisija, F‑5/14 R, EU:F:2014:21, točka 43.