Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 december 2015 – De Nicola/EIB

(Zaak F-55/12)1

(Openbare dienst – Personeel van de EIB – Beoordeling – Beoordelingsrapport 2011 – Onwettigheid van het besluit van het beroepscomité – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: G. Nuvoli en F. Martin, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het rapport waarin verzoekers prestaties over 2011 worden beoordeeld

Dictum

Het besluit van het beroepscomité van de Europese Investeringsbank van 18 december 2012 wordt nietig verklaard.

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over de vordering tot nietigverklaring van het beoordelingsrapport over 2011 en van alle daarmee verbonden, daarop volgende en daaraan voorafgaande handelingen.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Investeringsbank draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van De Nicola.

____________

1     PB C 226 van 3.8.2013, blz. 26.