Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 18. decembra 2015 – De Nicola/EIB

(vec F-55/13)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Hodnotenie – Hodnotiaca správa za rok 2011 – Protiprávnosť rozhodnutia odvolacieho výboru – Zastavenie konania)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: G. Nuvoli a F. Martin, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za rok 2011

Výrok rozsudku

Rozhodnutie odvolacieho výboru Európskej investičnej banky z 18. decembra 2012 sa zrušuje.

Konanie o návrhoch smerujúcich k zrušeniu hodnotiacej správy za rok 2011 a všetkých spojených, nasledujúcich a predchádzajúcich aktov sa zastavuje.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska investičná banka je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a trovy konania, ktoré vznikli C. De Nicola.

____________

1 Ú. v. EÚ C 226, 3.8.2013, s. 26.