Language of document : ECLI:EU:F:2015:165

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE (samosoudce)

18. prosince 2015

Věc F‑55/13

Carlo De Nicola

v.

Evropská investiční banka (EIB)

„Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Hodnocení – Hodnotící posudek za rok 2011 – Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, kterou se C. De Nicola domáhá zaprvé zrušení rozhodnutí odvolacího výboru (dále jen „odvolací výbor“) Evropské investiční banky (EIB nebo dále jen „Banka“) ze dne 18. prosince 2012, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání směřující ke zrušení a změně jeho hodnotícího posudku za rok 2011, zadruhé zrušení jeho hodnotícího posudku za rok 2011, zatřetí zrušení pokynů k hodnocení zaměstnanců EIB za rok 2011, sdělených zaměstnancům dne 13. prosince 2011, začtvrté zrušení všech „souvisejících, následných i předcházejících aktů“ a zapáté uložení povinnosti EIB nahradit mu majetkovou i nemajetkovou újmu, kterou údajně utrpěl.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí odvolacího výboru Evropské investiční banky ze dne 18. prosince 2012 se zrušuje. Není namístě rozhodovat o návrhovém žádání směřujícím ke zrušení hodnotícího posudku za rok 2011 a všech souvisejících, následujících či předcházejících aktů. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené C. De Nicolou.

Shrnutí

1.      Úředníci – Zaměstnanci Evropské investiční banky – Hodnocení – Hodnotící posudek – Napadení u odvolacího výboru Banky – Rozsah přezkumu

(Pracovní řád zaměstnanců Evropské investiční banky, článek 22)

2.      Žaloby úředníků – Zaměstnanci Evropské investiční banky – Žaloba směřující proti rozhodnutí odvolacího výboru v oblasti hodnocení – Soudní přezkum – Rozsah

(Pracovní řád zaměstnanců Evropské investiční banky, článek 22)

3.      Žaloby úředníků – Zaměstnanci Evropské investiční banky – Zrušující rozsudek – Účinky – Povinnost přijmout opatření k výkonu rozsudku – Rozsudek, kterým se zrušuje rozhodnutí odvolacího výboru o hodnotícím posudku – Povinnost Banky předložit uvedenému výboru znovu výtky formulované osobou, která podala odvolání

(Článek 266 SFEU)

1.      Skutečnost, že odvolací výbor ustavený Evropskou investiční bankou v oblasti hodnocení zaměstnanců má možnost zrušit jakékoli tvrzení obsažené v hodnotícím posudku zaměstnance Banky, znamená, že uvedený výbor je oprávněn přezkoumat opodstatněnost každého z těchto tvrzení před jeho zrušením. Rozsah této pravomoci tak jednoznačně přesahuje rozsah pouhé pravomoci přezkoumat legalitu a zrušit výrok aktu, jelikož zahrnuje možnost prohlásit neplatnými i důvody pro přijetí jeho výroku bez ohledu na jejich význam ve struktuře odůvodnění uvedeného aktu.

Tato úplná přezkumná pravomoc odvolacího výboru je potvrzena pravomocí, jež je mu výslovně přiznána k úpravě konečného hodnocení zásluh, které je výsledkem celkového posouzení výkonu osoby, která podala odvolání. Změna konečného hodnocení zásluh dotčené osoby totiž vyžaduje, aby tento výbor podrobně přezkoumal všechna posouzení zásluh obsažená v napadeném posudku z hlediska existence případného nesprávného právního či skutkového posouzení a aby případně mohl nahradit hodnotitele při novém posouzení těchto zásluh.

(viz body 39 a 40)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudky ze dne 27. dubna 2012, De Nicola v. EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, bod 41, a ze dne 16. září 2013, De Nicola v. EIB, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, bod 37

2.      Odvolací výbor ustavený Evropskou investiční bankou v oblasti hodnocení zaměstnanců disponuje pravomocí úplného přezkumu, jež mu umožňuje nahradit posouzení obsažené v hodnotícím posudku dotčeného zaměstnance Banky vlastním posouzením, kdežto Soud pro veřejnou službu tuto pravomoc nemá. Pokud by se totiž odvolací výbor neprávem zdržel takového úplného přezkumu, byla by dotyčná osoba zbavena možnosti, aby se věcí zabývala odvolací instance, stanovená interními právními předpisy Banky, což by nepříznivě zasáhlo do jejího právního postavení, takže toto zdržení se musí být možné nechat přezkoumat soudem prvního stupně.

(viz bod 43)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudek ze dne 27. dubna 2012, De Nicola v. EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, bod 49

3.      Zrušením rozhodnutí odvolacího výboru ustaveného Evropskou investiční bankou v oblasti hodnocení zaměstnanců ze strany unijního soudu může z administrativního hlediska vzniknout výhoda ve prospěch osoby, která podala k uvedenému výboru odvolání, a povinnost k tíži Banky předložit odvolacímu výboru znovu výtky formulované osobou, která podala odvolání, aby odvolací výbor mohl správně a v rámci plného rozsahu svých pravomocí rozhodnout o příslušném hodnotícím posudku.

(viz bod 55)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: usnesení ze dne 21. září 2015, De Nicola v. EIB, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, bod 40