Language of document : ECLI:EU:F:2015:165

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(ainukohtunik)

18. detsember 2015

Kohtuasi F‑55/13

Carlo De Nicola

versus

Euroopa Investeerimispank (EIP)

Avalik teenistus – EIP töötajad – Hindamine – 2011. aasta hindamisaruanne – Vaidluste lahendamise komitee otsuse õigusvastasus – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, millega C. De Nicola sisuliselt palub muu hulgas esiteks tühistada Euroopa Investeerimispanga (EIP või edaspidi „pank“) vaidluste lahendamise komitee (edaspidi „vaidluste lahendamise komitee“) 18. detsembri 2012. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus tema kohta koostatud 2011. aasta hindamisaruande tühistamiseks, teiseks tühistada 2011. aasta hindamisaruanne, kolmandaks tühistada EIP töötajate 2011. aasta hindamisjuhised, mis tehti töötajatele teatavaks 13. detsembril 2011, neljandaks tühistada „kõik seotud, järgnevad ja eelnevad aktid“, ja viiendaks mõista EIP-lt välja hüvitis hagejale tema hinnangul tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest.

Otsus:      Tühistada Euroopa Investeerimispanga vaidluste lahendamise komitee 18. detsembri 2012. aasta otsus. Puudub vajadus otsustada nõuete üle tühistada 2011. aasta hindamisaruanne ning kõik seotud, järgnevad ja eelnevad aktid. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta Euroopa Investeerimispanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja C. De Nicola kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Euroopa Investeerimispanga teenistujad – Hindamine – Hindamisaruanne – Vaidlustamine investeerimispanga vaidluste lahendamise komitees – Kontrolli ulatus

(Euroopa Investeerimispanga personalieeskirjad, artikkel 22)

2.      Ametnike hagid – Euroopa Investeerimispanga teenistujad – Hagi hindamise valdkonna vaidluste lahendamise komitee otsuse peale – Kohtulik kontroll – Ulatus

(Euroopa Investeerimispanga personalieeskirjad, artikkel 22)

3.      Ametnike hagid – Euroopa Investeerimispanga teenistujad – Tühistamisotsus – Mõju – Kohtuotsuse täitmiseks vajalike meetmete rakendamise kohustus – Vaidluste lahendamise komitee poolt hindamisaruande kohta tehtud otsuse tühistav kohtuotsus – Panga kohustus edastada kaebaja esitatud vaidlustus uuesti nimetatud komiteele

(ELTL artikkel 266)

1.      Euroopa Investeerimispanga loodud töötajate hindamise valdkonna vaidluste lahendamise komiteel olev võimalus tühistada töötajate hindamisel kõik panga töötaja kohta koostatud hindamisaruandes sisalduvad avaldused tähendab, et nimetatud komitee on pädev uuesti hindama iga avalduse põhjendatust enne selle tühistamist. Selle pädevuse ulatus ületab seega selgelt pelga õiguspärasuse kontrolli ja akti resolutsiooni tühistamise pädevuse, kuna see hõlmab võimalust tühistada isegi nimetatud akti resolutsiooni aluseks olevad põhjendused, sõltumata sellest, kui olulised need on akti põhjenduste ülesehituses.

Seda vaidluste lahendamise komitee täielikku kontrollipädevust kinnitab talle sõnaselgelt antud pädevus muuta kaebaja sooritusele antud üldhinnangust tulenevat teenetele antud lõpphinnet. Asjaomase isiku teenetele antud hinde muutmine tähendab nimelt seda, et vaidluste lahendamise komitee kontrollib üksikasjalikult kõiki teenetele antud hinnanguid aruandes, mis on vaidlustatud seoses hindamisvigade, faktivigade või õigusnormi rikkumistega, ning et ta võib nende teenete uuesti hindamiseks vajaduse korral asendada hindaja hinnangu enda hinnanguga.

(vt punktid 39 ja 40)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsused, 27.4.2012, De Nicola vs. EIP, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punkt 41, ja 16.9.2013, De Nicola vs. EIP, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punkt 37.

2.      Euroopa Investeerimispanga loodud töötajate hindamise valdkonna vaidluste lahendamise komiteel on täielik kontrollipädevus, mis võimaldab tal asendada panga töötaja vaidlustatud hindamisaruandes sisalduvad hinnangud enda hinnangutega, Avaliku Teenistuse Kohtul aga sellist pädevust ei ole. Juhul kui vaidluste läbivaatamise komitee loobub ekslikult sellest täielikust kontrollist, võrdub see nimelt sellega, et asjaomase isiku jaoks kaob investeerimispanga sise-eeskirjadega ette nähtud üks kontrollietapp ning see on seega isikule kahjulik, mistõttu peab olema võimalik lasta esimese astme kohtul seda loobumist kontrollida.

(vt punkt 43)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsus, 27.4.2012, De Nicola vs. EIP, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punkt 49.

3.      Euroopa Investeerimispanga loodud töötajate hindamise valdkonna vaidluste lahendamise komitee otsuse tühistamine liidu kohtu poolt võib olla vaidluste lahendamise komiteele kaebuse esitanule halduslikust seisukohast kasulik ning sellest tulenevalt võib pangal tekkida kohustus suunata kaebaja esitatud vaidlustus uuesti vaidluste lahendamise komiteele, et see komitee võiks nõuetekohaselt ja kõigi oma volituste piires teha otsuse asjassepuutuva hindamisaruande kohta.

(vt punkt 55)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtumäärus, 21.9.2015, De Nicola vs. EIP, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punkt 40.