Language of document : ECLI:EU:F:2015:165

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (samosudca)

z 18. decembra 2015

Vec F‑55/13

Carlo De Nicola

proti

Európskej investičnej banke (EIB)

„Verejná služba – Zamestnanci EIB – Hodnotenie – Hodnotiaca správa v roku 2011 – Nezákonnosť rozhodnutia odvolacieho výboru – Zastavenie konania“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, ktorou pán Carlo De Nicola v podstate navrhuje po prvé zrušiť rozhodnutie odvolacieho výboru (ďalej len „odvolací výbor“) Európskej investičnej banky (EIB alebo ďalej len „Banka“) z 18. decembra 2012, ktorým sa zamieta jeho interné odvolanie smerujúce k zrušeniu a zmene jeho hodnotiacej správy za rok 2011, po druhé zrušiť hodnotiacu správu za rok 2011, po tretie zrušiť hlavné zásady pre hodnotenie zamestnancov EIB v roku 2011 oznámené zamestnancom 13. decembra 2011, po štvrté zrušiť „všetky nasledujúce a predchádzajúce súvisiace akty“ a po piate zaviazať EIB na náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola údajne spôsobená

Rozhodnutie:      Rozhodnutie odvolacieho výboru Európskej investičnej banky z 18. decembra 2012 sa zrušuje. Konanie o návrhoch smerujúcich k zrušeniu hodnotiacej správy za rok 2011 a všetkých nasledujúcich a predchádzajúcich súvisiacich aktov sa zastavuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil C. De Nicola.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Napadnutie pred odvolacím výborom Banky – Rozsah preskúmania

(Poriadok zamestnancov Európskej investičnej banky, článok 22)

2.      Žaloba úradníkov – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho výboru v oblasti hodnotenia – Súdne preskúmanie – Rozsah

(Poriadok zamestnancov Európskej investičnej banky, článok 22)

3.      Žaloba úradníkov – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Rozsudok o zrušení – Účinky – Povinnosť prijať vykonávacie opatrenia – Rozsudok zrušujúci rozhodnutie odvolacieho výboru týkajúce sa hodnotiacej správy – Povinnosť Banky opätovne postúpiť danému výboru námietku vznesenú osobou, ktorá podala interné odvolanie

(Článok 266 ZFEÚ)

1.      Z možnosti odvolacieho výboru zriadeného Európskou investičnou bankou v oblasti hodnotenia zamestnancov vyhlásiť za neplatné akékoľvek tvrdenie uvedené v hodnotiacej správe zamestnanca Banky vyplýva, že uvedený výbor je oprávnený preskúmať dôvodnosť každého tvrdenia pred jeho zrušením. Rozsah tejto právomoci tak jasne prekračuje rozsah jednoduchej právomoci preskúmať zákonnosť a zrušiť výrok aktu, keďže zahŕňa možnosť vyhlásiť za neplatné dokonca aj dôvody odôvodňujúce prijatie jeho výroku bez ohľadu na ich význam v štruktúre odôvodnenia uvedeného aktu.

Táto právomoc úplného preskúmania výslovne priznaná odvolaciemu výboru je potvrdená právomocou zmeniť konečné hodnotenie za zásluhy, ktoré je výsledkom celkového hodnotenia výkonu osoby, ktorá podala interné odvolanie. Zmena konečného hodnotenia zásluh dotknutej osoby totiž znamená, že tento výbor podrobne preskúmava všetky posúdenia zásluh uvedené v napadnutej správe s ohľadom na výskyt prípadných chýb v skutkovom či právnom posúdení, a v prípade potreby môže posúdenie, ktoré týmto zásluhám dal hodnotiteľ, nahradiť svojim novým posúdením.

(pozri body 39 a 40)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 27. apríla 2012, De Nicola/EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, bod 41, a zo 16. septembra 2013, De Nicola/EIB, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, bod 37

2.      Odvolací výbor zriadený Európskou investičnou bankou v oblasti hodnotenia zamestnancov disponuje úplnou právomocou preskúmania, ktorá ho oprávňuje nahradiť posúdenia uvedené v hodnotiacej správe napadnutej dotknutým zamestnancom Banky svojimi posúdeniami, čo je právomoc, ktorú Súd pre verejnú službu nemá. V prípade, že by sa tento odvolací výbor nesprávne vzdal tohto úplného preskúmania, bolo by to rovnaké ako zbaviť dotknutú osobu kontrolnej inštancie stanovenej interným právnym predpisom Banky a spôsobilo by jej to ujmu, takže takéto vzdanie sa musí podliehať preskúmaniu prvostupňovým súdom.

(pozri bod 43)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudok z 27. apríla 2012, De Nicola/EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, bod 49

3.      Zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru zriadeného Európskou investičnou bankou v oblasti hodnotenia zamestnancov súdom Únie môže z administratívneho hľadiska priniesť výhodu pre osobu, ktorá podala interné odvolanie tomuto výboru, a viesť k tomu, že Banka bude povinná opätovne postúpiť odvolaciemu výboru námietku vznesenú touto osobou, aby tento výbor mohol správne a v rámci celého rozsahu svojej právomoci rozhodnúť o predmetnej hodnotiacej správe.

(pozri bod 55)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: uznesenie z 21. septembra 2015, De Nicola/EIB, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, bod 40