Language of document : ECLI:EU:F:2015:165

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(ensamdomare)

den 18 december 2015

Mål F‑55/13

Carlo De Nicola

mot

Europeiska investeringsbanken (EIB)

”Personalmål – EIB:s personal – Bedömning – Bedömningsrapport för år 2011 – Överklagandekommitténs beslut är rättsstridigt – Anledning saknas att döma i saken”

Saken:      Talan, väckt enligt artikel 270 FEUF, genom vilken Carlo De Nicola har yrkat att personaldomstolen ska 1) ogiltigförklara det beslut som överklagandekommittén (nedan kallad överklagandekommittén) vid Europeiska investeringsbanken (nedan kallad EIB eller banken) fattade den 18 december 2012 om avslag på hans interna överklagande med begäran om att hans bedömningsrapport för år 2011 skulle ändras och ogiltigförklaras, 2) ogiltigförklara bedömningsrapporten för år 2011, 3) ogiltigförklara riktlinjerna för bedömningen för år 2011 av EIB:s personal, vilka skickats ut till personalen den 13 december 2011, 4) ogiltigförklara ”samtliga sammanhörande rättsakter, både efterföljande och tidigare” och 5) förplikta EIB att betala skadestånd till honom för den ekonomiska och ideella skada han påstår sig ha lidit.

Domslut:      Det beslut som fattades av överklagandekommittén vid Europeiska investeringsbanken den 18 december 2012 ogiltigförklaras. Anledning saknas att pröva yrkandena om ogiltigförklaring av bedömningsrapporten för år 2011 och samtliga akter som har samband med denna, vare sig de ligger i tiden för eller efter densamma. Talan ogillas i övrigt. Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Carlo De Nicolas rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Anställda vid Europeiska investeringsbanken – Betygsättning – Bedömningsrapport – Bestridande vid EIB:s överklagandekommitté– Prövningens omfattning

(Europeiska investeringsbankens personalföreskrifter, artikel 22)

2.      Talan väckt av tjänstemän – Anställda vid Europeiska investeringsbanken – Talan mot ett beslut från överklagandekommittén som rör bedömning – Domstolsprövning – Räckvidd

(Europeiska investeringsbankens personalföreskrifter, artikel 22)

3.      Talan väckt av tjänstemän – Anställda vid Europeiska investeringsbanken – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Skyldighet att vidta genomförandeåtgärder – Dom om ogiltigförklaring av ett beslut från överklagandekommittén om en bedömningsrapport – Skyldighet för EIB att på nytt låta överklagandekommittén pröva bestridandet från den som gett in det interna överklagandet

(Artikel 266 FEUF)

1.      Den möjlighet som överklagandekommittén vid Europeiska investeringsbanken har, beträffande bedömning av anställda, att underkänna vilket påstående som helst i bedömningsrapporten innebär att kommittén har rätt att göra en ny prövning av huruvida vart och ett av dessa påståenden är välgrundade innan den anmärker på dem. Räckvidden av den befogenheten går således klart utöver enbart en befogenhet att kontrollera rättsenligheten och att ogiltigförklara beslutsdelen i en rättsakt, eftersom den innefattar en möjlighet att ogiltigförklara även skälen till att det beslutet fattades, oavsett dessa skäls betydelse i systematiken i rättsaktens motivering.

Denna fullständiga kontrollbefogenhet som överklagandekommittén har framgår även av den befogenhet som den uttryckligen tillerkänts att ändra den slutliga bedömningen av kvalifikationer som fastställs utifrån en samlad bedömning av klagandens arbetsinsatser. En ändring av den slutliga bedömningen av den berördes kvalifikationer innebär att kommittén i detalj kontrollerar samtliga bedömningar av kvalifikationer i det överklagade rapporten vad gäller förekomsten av eventuella felaktiga bedömningar av faktiska eller rättsliga omständigheter och att den i förekommande fall kan sätta sig i bedömarens ställe och göra en ny bedömning av den berördes kvalifikationer.

(se punkterna 39 och 40)

Hänvisning till

Tribunalen: dom 27 april 2012, De Nicola/EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punkt 41, och dom 16 september 2013, De Nicola/EIB, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punkt 37

2.      Den överklagandekommitté som inrättats vid Europeiska investeringsbanken för bedömning av bankens personal har en fullständig kontrollbefogenhet, vilket innebär att den har rätt att sätta sina egna bedömningar i stället för de bedömningar som anges i en bedömningsrapport som bestrids av en anställd vid banken. Personaldomstolen har däremot inte en sådan befogenhet. Att överklagandekommitté felaktigt beslutar att avstå från att göra en sådan fullständig kontroll innebär att den berörda personen berövas en kontrollinstans som föreskrivs i bankens interna bestämmelser och går således vederbörande emot. Ett sådant beslut måste därför kunna bli föremål för prövning domstolen i första instans.

(se punkt 43)

Hänvisning till

Tribunalen: dom 27 april 2012, De Nicola/EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punkt 49

3.      Unionsdomstolens ogiltigförklaring av ett beslut som fattats av den överklagandekommitté som inrättats vid Europeiska investeringsbanken för bedömning av bankens personal kan ur administrativ synvinkel medföra en fördel för den som gett in ett klagomål till överklagandekommittén och ålägga banken att på nytt låta kommittén pröva nämna klagandes bestridande, för att kommittén med stöd av sina fullständiga befogenheter ska kunna göra en korrekt prövning av den aktuella bedömningsrapporten.

(se punkt 55)

Hänvisning till

Tribunalen: beslut 21 september 2015, De Nicola/EIB, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punkt 40