Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 7. juuli 2016. aasta otsus (Pécsi Törvényszéki eelotsusetaotlus - Ungari) – Hőszig Kft. versus Alstom Power Thermal Services

(kohtuasi C-222/15)1

(Eelotsusetaotlus – Kohtualluvuse kokkulepe – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus (EÜ) nr 44/2001 – Artikkel 23 – Tüüptingimustesse lisatud kohtualluvuse kokkulepe – Poolte nõustumus tüüptingimustega – Sellise kokkuleppe kehtivus ja täpsus)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Pécsi Törvényszék

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Hőszig Kft.

Kostja: Alstom Power Thermal Services

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 23 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selline kohtualluvuse kokkulepe nagu põhikohtuasjas, mis on esiteks sätestatud tellija tüüptingimustes, mida mainitakse pooltevahelisi lepinguid sätestavates instrumentides ja mis on edastatud lepingute sõlmimisel ning milles on teiseks kohtualluvus määratud liikmesriigi ühes linnas asuvatele kohtutele, vastab selles sättes toodud nõuetele, mis on kehtestatud poolte nõustumusele ja sellise kokkuleppe sisu täpsusele.

____________

1 ELT C 245, 27.7.2015.