Language of document : ECLI:EU:C:2016:525

Asia C‑222/15

Hőszig Kft.

vastaan

Alstom Power Thermal Services

(Pécsi Törvényszékin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeuspaikkalauseke – Oikeudellinen yhteistyö siviilioikeudellisissa asioissa – Tuomioistuinten toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 23 artikla – Yleisiin sopimusehtoihin otettu lauseke – Osapuolten tällaisille ehdoille antama hyväksyntä – Tällaisen lausekkeen pätevyys ja täsmällisyys 

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.7.2016

1.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Asetuksen ne säännökset, joiden katsotaan vastaavan Brysselin yleissopimuksen määräyksiä – Näiden säännösten tulkinta yleissopimusta koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti – Sopimus toimivaltaisesta tuomioistuimesta – Käsite – Itsenäinen tulkinta

(27.9.1968 tehty yleissopimus; neuvoston asetuksen N:o 44/2001 23 artiklan 1 kohta)

2.        Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus N:o 44/2001 – Oikeuspaikkasopimus – Sopimus toimivaltaisesta tuomioistuimesta – Osapuolten hyväksyntä – Muotomääräykset – Kirjallinen muoto – Yleisiin sopimusehtoihin otettu lauseke – Sopimuksessa on viitattava nimenomaisesti yleisiin sopimusehtoihin – Toimivaltainen tuomioistuin on määrättävä riittävän täsmällisesti

(Neuvoston asetuksen N:o 44/2001 23 artiklan 1 kohta)

1.        Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuomioistuimen toimivaltaa koskevan sopimuksen käsitettä ei tulkita siten, että siinä viitataan ainoastaan jonkin kyseessä olevan valtion sisäiseen oikeuteen, vaan itsenäisenä käsitteenä. Kun otetaan huomioon, että tämä säännös on menettelyllinen keino, jonka tavoitteena on tuomioistuimen kansainvälistä toimivaltaa koskevien yhdenmukaisten sääntöjen luominen, oikeuspaikkalauseke kuuluu tämän säännöksen – jossa säädetään niistä muotovaatimuksista ja aineellisista vaatimuksista, jotka tällaisten lausekkeiden on täytettävä – alaan oikeusvarmuuden takaamiseksi ja sopimuspuolten hyväksymisen varmistamiseksi.

(ks. 29 ja 31–33 kohta)

2.        Oikeuspaikkalausekkeen pätevyyttä koskevaa kannetta käsittelevällä tuomioistuimella on in limine litis velvollisuus tutkia, onko lausekkeelle saatu tosiasiallisesti sopimuspuolten hyväksyntä, minkä on ilmettävä selkeästi ja tarkasti, koska tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen N:o 44/2001 23 artiklan 1 kohdassa asetettujen muotovaatimusten tarkoituksena on tässä yhteydessä taata, että hyväksyntä on todella saatu. Tätä säännöstä on tulkittava siten, että oikeuspaikkalauseke, joka on otettu tilaajan yleisiin hankintaehtoihin, jotka on mainittu dokumenteissa, joilla näiden osapuolten väliset sopimukset on vahvistettu, ja jotka on toimitettu sopimuspuolelle sopimusta tehtäessä, ja jossa toimivaltaisiksi tuomioistuimiksi määrätään jäsenvaltion tietyn kaupungin tuomioistuimet, vastaa mainitussa säännöksessä olevia osapuolten hyväksyntää ja tällaisen lausekkeen sisällön täsmällisyyttä koskevia vaatimuksia.

Yleiseen kauppatapaan perustuvan tulkinnan mukaan oikeuspaikkalauseke, joka on yleisissä sopimusehdoissa, on laillinen silloin, kun sopimuspuolten allekirjoittamassa sopimustekstissä on nimenomainen viittaus yleisiin sopimusehtoihin, joihin oikeuspaikkalauseke sisältyy. Tällaisen lausekkeen täsmällisyyden osalta tapauksissa, joissa on ollut kyse jäsenvaltion sen tuomioistuimen tai niiden tuomioistuinten määrittämisestä, joka on toimivaltainen tai jotka ovat toimivaltaisia osapuolten välillä syntyneiden tai syntyvien riitojen osalta, riittää, että lausekkeessa yksilöidään ne objektiiviset tekijät, joista sopimuspuolet ovat sopineet valitakseen sen tuomioistuimen tai ne tuomioistuimet, jotka sopimuspuolten mukaan ovat toimivaltaisia ratkaisemaan jo syntyneet tai syntyvät riidat. Näiden tekijöiden ohella, joiden tulee olla niin täsmällisiä, että asiaa käsittelevä tuomioistuin voi päätellä, onko se toimivaltainen asiassa, voidaan tarvittaessa ottaa huomioon kunkin tapauksen olosuhteet.

(ks. 37, 39, 43, 44 ja 49 kohta sekä tuomiolauselma)