Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 19. aprīlī Eiropas Parlaments iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 3. februāra spriedumu lietā T-17/19 Eiropas Parlaments/Giulia Moi

(Lieta C-246/21 P)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Eiropas Parlaments (pārstāvji: S. Seyr, M. Windisch un T. Lazian)

Otra lietas dalībniece: Giulia Moi

Prasījumi

Atcelt pārsūdzēto spriedumu;

taisīt galīgo spriedumu Vispārējā tiesā iesniegtajā strīdā, apmierinot

Eiropas Parlamenta prasījumus tiesvedībā pirmajā instancē;

piespriest prasītājam pirmajā instancē atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus tiesvedībā pirmajā instancē un apelācijas tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats ir par to, ka Vispārējā tiesa esot pārsniegusi savas pilnvaras un esot nospriedusi ultra petita, jo strīda priekšmetā tā esot iekļāvusi Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja lēmumu, ar kuru tiek atzīta vardarbības situācija, un atcēlusi šo lēmumu (pārsūdzētā sprieduma 34., 37., 38. un 76. punkts);

otrais pamats ir par to, ka Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Parlamenta tiesības uz aizstāvību (pārsūdzētā sprieduma 35. un 36. punkts);

trešais pamats ir par to, ka Vispārējā tiesa esot pārkāpusi LESD 263. panta sesto daļu, jo tā nav ievērojusi tajā paredzēto termiņu prasības atcelt tiesību aktu celšanai un strīda priekšmetā esot iekļāvusi Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja lēmumu, kurš starplaikā ir kļuvis galīgs un ar kuru tiek apstiprināta notikusī vardarbības situācija (pārsūdzētā sprieduma 76. un 77. punkts);

ceturtais pamats ir par to, ka Vispārējā tiesa esot pārkāpusi LESD 232. pantu, jo tā nav ņēmusi vērā Parlamenta pilnvaras brīvi organizēt savas darbības kārtību, kā tas ir paredzēts iekšējos noteikumos par procedūru saistībā ar vardarbības situācijām gadījumos, kuros ir iesaistīti deputāti, un Parlamenta Reglamentā, it īpaši tā 166. un 167. pantā par sankciju piemērošanu, kas bija piemērojami lietas faktisko apstākļu rašanās laikā (pārsūdzētā sprieduma 12., 13., 63., 66., 129. un 132. punkts).

____________