Language of document :

2018 m. liepos 30 d. Městský soud v Praze (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CS ir kt. / České aerolinie a.s.

(Byla C-502/18)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Městský soud v Praze

Šalys pagrindinėje byloje

Kitos apeliacinio proceso šalys (ieškovai pirmojoje instancijoje): CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Apeliantė (atsakovė pirmojoje instancijoje): České aerolinie a.s.

Prejudicinis klausimas

Ar remiantis Reglamento (EB) Nr. 261/20041 3 straipsnio 5 dalies antru sakiniu Bendrijos oro vežėjas turi mokėti kompensaciją keleiviams, kai Bendrijos oro vežėjas, kaip sutartinis vežėjas, vykdė pirmąją skrydžio dalį su tarpiniu sustojimu ne valstybės narės teritorijoje esančiame oro uoste, iš kurio, remiantis bendrojo kodo sutartimi, kitas vežėjas, kuris nėra Bendrijos oro vežėjas, vykdė antrąją skrydžio dalį, ir kai atvykimas į galutinės paskirties vietos oro uostą vėlavo daugiau nei trimis valandomis išimtinai antrojoje skrydžio dalyje?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).