Language of document :

Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 11 juli 2019 (begäran om förhandsavgörande från Městský soud v Praze - Republiken Tjeckien) – CS m.fl. mot České aerolinie a.s.

(Mål C-502/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Transport – Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar – Förordning (EG) nr 261/2004 – Artikel 5.1 c – Artikel 7.1 – Rätt till kompensation – Direkt anslutande flygförbindelser – Flygning som består av två flygningar vilka utförs av olika flygtransportföretag – Den andra flygningen, med avrese- och bestämmelseort utanför Europeiska unionen, vilken utförs av ett företag med säte i tredje land, drabbas av en kraftig försening)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Městský soud v Praze

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Motpart: České aerolinie a.s.

Domslut

Artikel 5.1 c och artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91, jämförda med artikel 3.5 i förordning nr 261/2004, ska tolkas så, att i samband med en direkt anslutande flygförbindelse, som består av två flygningar vilka har gett upphov till en enda bokning, från en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium till en flygplats belägen i ett tredje land via flygplatsen i ett annat tredje land, får en passagerare som har anlänt till sin slutliga destination med tre timmars försening eller mer vilken uppstod vid den andra flygningen, som i enlighet med ett avtal om gemensam linjebeteckning (code sharing) utfördes av ett lufttrafikföretag med säte i ett tredje land, rikta sin talan om kompensation enligt denna förordning mot det EG-lufttrafikföretag som har utfört den första flygningen.

____________

(1 ) EUT C 341, 24.9.2018.