Language of document :

Жалба, подадена на 19 март 2012 г. — ZZ/Сметна палата

(Дело F-39/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal)

Ответник: Европейска сметна палата

Предмет на производството

Отмяна на отказа на Сметната палата по искането на жалбоподателя да се установи, че противоправно са му причинени имуществени и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което се отхвърля подадената по административен ред жалба с дата 7 декември 2011 г. срещу отказа по молбата на жалбоподателя да се установи, че с противоправното си поведение Сметната палата му е причинила вреди и съответно е налице основание за реализиране на извъндоговорната отговорност на Европейския съюз,

Сметната палата да бъде осъдена да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 50 000 EUR и обезщетение за имуществени вреди в размер на разликата между възнаграждението, което жалбоподателят би получавал при напредък в кариерата със средния темп, и сегашната му степен, от една страна, и от друга — разликата между възнаграждението, което би получавал, ако беше продължил да работи до достигането на установената пенсионна възраст, и сегашната му пенсия,

Сметната палата да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.