Language of document :

Sag anlagt den 19. marts 2012 – ZZ mod Revisionsretten

(Sag F-39/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Revisionsretten for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Revisionsrettens afgørelse om at afslå anmodningen om anerkendelse af en retsstridig adfærd, der angiveligt har påført sagsøgeren økonomisk og ikke-økonomisk skade

Sagsøgerens påstande

Annullation af afslaget på klagen af 7. december 2011 over afgørelsen om at afslå sagsøgerens anmodning om, at det anerkendes, at der hos Revisionsretten har fundet en retsstridig adfærd sted, der har påført sagsøgeren skade, og som bevirker, at Den Europæiske Union ifalder ansvar uden for kontraktforhold.

Revisionsretten tilpligtes at betale et beløb på 50 000 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade og en erstatning for den økonomiske skade på forskellen mellem på den ene side størrelsen af det vederlag, som sagsøgeren ville have haft ret til, hvis han havde haft et gennemsnitligt karriereforløb og hans aktuelle lønklasse, på den anden side forskellen mellem størrelsen af det vederlag, som sagsøgeren ville have haft ret til, hvis han havde fortsat sin karriere indtil den legale pensionsalder, og hans aktuelle pension.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagens omkostninger.