Language of document :

19. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus kontrollikoda

(kohtuasi F-39/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kontrollikoja otsus, millega jäeti rahuldamata taotlus tunnistada õigusvastaseid toiminguid, millega väidetavalt põhjustati hagejale varalist ja mittevaralist kahju.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata 7. detsembri 2011. aasta kaebus, mis esitati otsuse peale, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tunnistada õigusvastaseks kontrollikoja toimingud, mis põhjustasid hagejale kahju ja tõid kaasa Euroopa Liidu lepinguvälise vastutuse;

mõista kontrollikojalt välja kahjuhüvitis ja viivised, et korvata mittevaraline kahju summas 50000 eurot ning varaline kahju, mille summa võrdub esiteks vahega ühelt poolt selle töötasu summa vahel, mille hageja oleks keskmise karjääriarengu puhul saanud ja teiselt poolt tema praegusele palgaastmele vastava töötasu summa vahel ning teiseks vahe selle töötasu summa vahel, mida hageja oleks saanud, kui ta oleks jäänud teenistusse kuni seadusjärgse pensionieani ja tema praeguse pensioni määra vahel;

mõista kohtukulud välja kontrollikojalt.