Language of document :

15. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus EIB

(kohtuasi F-36/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat N. Thieltgen)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti vaikimisi rahuldamata hageja kahju hüvitamise nõue, ning nõue hüvitada kahju, mis hagejal olevat kostja väidetavate ametialaste eksimuste tõttu tekkinud.

Hageja nõuded

mõista EIB-lt välja õigusvastaste ametialaste eksimustega hagejale põhjustatud füüsiline, varaline ja mittevaraline kahju koos viivistega:

− EIB hoolitsemis- ja kaitsekohustuse rikkumise eest 114 100 eurot;

− eeskirjade artikli 42 rikkumise eest 10 000 eurot;

mõista kohtukulud välja EIB-lt.